Mazowsze i Warszawa zapraszają filmowców!

Mazowiecki Fundusz Filmowy ogłasza 7. edycję konkursu na udział w produkcji filmowej. Budżet konkursu pochodzi ze środków Mazowieckiego Instytutu Kultury, Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Urzędu m.st. Warszawy.

Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z Warszawą i województwem mazowieckim poprzez miejsca realizacji filmu i tematykę a także udział w realizacji twórców i przedsiębiorców z Warszawy i województwa mazowieckiego oraz wysokość budżetu wydatkowanego w regionie.

Mazowiecki Instytut Kultury, operator Funduszu, będzie uczestniczył w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym.

Warunki konkursu określa Regulamin konkursu. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane w 2017 roku.

Wnioski na konkurs należy składać w dni powszednie (pn.-pt.) w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury, przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie, w godz. 10.00–16.00, pokój nr 9.

Wnioski będą przyjmowane od 21 lutego 2017 roku od godz. 10.00.
Termin składania wniosków upływa 6 marca 2017 roku o godz. 16.00
Za termin złożenia wniosku uważa się datę i godzinę jego wpływu do MIK. 

Wniosek powinien być złożony w formie papierowej w 4 egzemplarzach (1 oryginał i 3 kopie) oraz w formie zapisu elektronicznego (1 szt.).

Każdy egzemplarz należy wpiąć w skoroszyt (w przypadku filmów fabularnych scenariusze mogą być spięte w oddzielnych teczkach lub innej zwartej formie). 

Wniosek w formie zapisu elektronicznego należy złożyć wraz z kompletem załączników na płycie CD lub DVD, oznaczony odpowiednio nazwą Wnioskodawcy oraz tytułem Filmu.

"Mazowiecki

partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej