Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Mazovia Warsaw Film
Commission

Wstęp Deklaracji

Mazowiecki i Warszawski
Fundusz Filmowy zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby
zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4
kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma
zastosowanie do serwisu internetowego www.mwfc.pl

Data publikacji i aktualizacji: Michał
Kosmala/ Marcin Bober (10.02.2015)

Data publikacji strony internetowej: Michał
Kosmala/ Marcin Bober (10.02.2015)

Oświadczenie sporządzono 17 września 2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

(można skorzystać z warunków
technicznych – dokument 2, tutaj również pomocny będzie Administrator strony)
jeżeli nie wiecie to nie wpisujcie, tylko zaznaczcie, ze nie wiecie

 

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z
ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych.

Częściowa dostępność wynika z niezgodności lub
wyłączeń wymienionych poniżej:

•   
część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu
alternatywnego,

•   
elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany
rozmiaru czcionki.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia
z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji
mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia
informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez
odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez
audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób
kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej
sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien
zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia
wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,
podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy
realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy
niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności
cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować

alternatywny sposób dostępu
do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania
zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji,
wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej
strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub
aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć
wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw
Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/pl/kategoria-tematyczna/dostepnosc-wcag

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami

Użytkownicy korzystający
wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Na stronie internetowej można
korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W całym serwisie włączony
jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza.
Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w
logicznej kolejności – klawisz TAB. (Marcin czy
możesz to sprawdzić)

Staramy się pisać zrozumiałe
teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki
internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej
strony.

Aby powiększyć tekst należy
wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet
Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby
powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby
pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby
powiększyć widok

[SHIFT] oraz [-] aby
pomniejszyć widok.

Dostępność strony internetowej

Dokładamy wszelkich starań, aby każda osoba korzystająca
z naszego serwisu internetowego, miała dogodny dostęp do zamieszczonych w nim
informacji i materiałów multimedialnych.

Osoby niesłyszące i słabosłyszące

Niestety aktualnie żaden materiał video nie
posiada napisów oraz zapowiedzi wydarzeń z tłumaczeniem na polski język migowy.

Osoby niewidome i słabowidzące

Strony serwisu posiadają strukturę nagłówkową,
która umożliwia szybkie przejrzenie strony bez konieczności czytania jej całej
treści.

Osoby, które nie korzystają z myszki

Większość informacji i funkcjonalności serwisu
jest dostępnych za pomocą samej klawiatury.

Wszyscy użytkownicy

Pamiętamy, że z dostępności korzystają tak
naprawdę wszyscy. Dlatego dbamy również o czytelność – staramy się odpowiednio
formatować teksty, w tym stosować wyróżnienia i możliwie krótkie akapity.

Dostępność architektoniczna

Mazovia Warsaw Film
Commission, Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy, Mazowiecki Instytut
Kultury, deklaruje dostępność architektoniczną
budynku, przy ul. Elektoralnej 12, 00-139 Warszawa.

Opis dostępności

•   
Przed głównym wejściem do
budynku znajduje się pochylnia z zabezpieczeniem antypoślizgowym.

•   
Przy drzwiach wejściowych
zainstalowany jest dzwonek na wysokości wymaganej dla osób z
niepełnosprawnością oraz numer telefonu do Ochrony znajdującej się wewnątrz
budynku, która w razie potrzeby służy pomocą.

•   
Zniwelowano próg przy
wejściu do MIK, wyrównując powierzchnię podestu.

•   
Wewnątrz obiektu znajduje
się winda (również z napisami brajlowskimi), którą osoby z
niepełnosprawnością mogą wjechać do mieszczącej się na 2 piętrze Galerii
Elektor oraz Sal Warsztatowych.

•   
Toaleta dla osób z
niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku przy Sali
Widowiskowej, na przeciwko windy.

•   
Punkt Informacyjny usytuowany
jest w holu naprzeciwko głównego wejścia.

•   
Ochrona budynku mieści się w
holu po prawej stronie od wejścia.

•   
Osoby Głuche, posługujące się
językiem migowym, mogą skorzystać z usługi wideo tłumacza Polskiego Języka
Migowego, który dostępny jest w Punkcie Informacyjnym MIK (w godzinach pracy
punktu).

•   
Osoby z niepełnosprawnością
wzroku mogą wejść do budynku z psem asystującym.

Dojazd do MIK

(tutaj pomocna będzie strona
ztm.waw.pl)

 

Komunikacją miejską

·        
Najbliższy przystanek – HALA
MIROWSKA (około 300 metrów). Dojazd do przystanku HALA MIROWSKA liniami: 10, 17,
33, 41, 160. Uwaga: dostęp do przystanków HALA MIROWSKA za pomocą przejść dla
pieszych w poziomie.

·        
Przystanek PLAC BANKOWY
(około 550 metrów). Dojazd do przystanku PLAC BANKOWY liniami: 4, 15, 18, 35,
36, 227, 520, E-2, Uwaga: dostęp do przystanków PLAC BANKOWY za pomocą przejść
dla pieszych w poziomie.

·        
METRO RATUSZ ARSENAŁ (około
600 metrów). Dojście do METRA RATUSZ ARSENAŁ za pomocą schodów i wind.

Samochodem

Ulica Elektoralna jest jednokierunkowa, wzdłuż ulicy
znajdują się płatne miejsca parkingowe. Przed budynkiem Instytutu wydzielono
dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Plany

•   
Zakup i montaż pętli
indukcyjnej na stałe w Sali Widowiskowej (udogodnienie dla osób
słabosłyszących).

•   
Zakup i montaż pętli
indukcyjnych stanowiskowych w: Punkcie Informacyjnym, Ochronie, Kawiarni i
Czytelni (usprawnienie komunikacji dla osób słabosłyszących).

•   
Zakup słuchawek do
audiodeskrypcji (udogodnienie dla osób niewidomych).

•   
Zakup kabiny lektorskiej –
tworzenie audiodeskrypcji na żywo do spektakli i innych wydarzeń MIK.

Dane kontaktowe w sprawie strony internetowej

W przypadku problemu z dostępnością strony
internetowej prosimy o kontakt z:

Michałem
Kosmalą,
m.kosmala@mwfc.pl, +48 22 586 42 58

Koordynator
dostępności w Mazowieckim Instytucie Kultury

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności i  koordynator do
spraw dostępności w Mazowieckim Instytucie Kultury: Magdalena Ptakm.ptak@mik.waw.pl tel. 601 669 440.

Na podany adres email można kierować także
wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać prośby o
zapewnienie dostępności.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny
przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

W roku 2021 roku strona internetowa www.mwfc.plprzejdzie
audyt i na podstawie sporządzonego raportu sukcesywnie będziemy pracować nad
pełną dostępnością strony.

 

W 2021 roku strona internetowa www.mwfc.pl przejdzie audyt i na podstawie sporządzonego raportu
sukcesywnie będziemy pracować nad pełną dostępnością strony.

 

partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej