Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu Mazovia Warsaw Film Commission działającego w Mazowieckim Instytucie Kultury

Wstęp Deklaracji

Serwis internetowy Mazovia Warsaw Film Commission, działający w Mazowieckim Instytucie Kultury, zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.mwfc.pl

Data publikacji i aktualizacji: 29.02.2024 r.
Data publikacji strony internetowej: 1.12.2014
Oświadczenie sporządzono 16 września 2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Częściowa dostępność wynika z niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/pl/kategoria-tematyczna/dostepnosc-wcag

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab (kolejny element) oraz Shift + Tab (poprzedni element).
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących, jest możliwość włączenia wersji kontrastowej na górze strony.
Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
Zmiana rozmiaru strony
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, Opera:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Dostępność strony internetowej

Dokładamy wszelkich starań, aby każda osoba korzystająca z naszego serwisu internetowego, miała dogodny dostęp do zamieszczonych w nim informacji i materiałów multimedialnych.

Osoby niesłyszące i słabosłyszące

Do wszystkich materiałów wideo dodajemy napisy oraz do wydarzeń z tłumaczeniem na PJM i/lub z pętlą indukcyjną przygotowujemy zapowiedzi w PJM i z napisami.

Osoby niewidome i słabowidzące

Wiele spośród stron serwisu posiada strukturę nagłówkową, która umożliwia szybkie przejrzenie strony bez konieczności czytania jej całej treści.
Zadbaliśmy o wysoki kontrast treści oraz o to, aby nawet przy dużym powiększeniu widoku wszystkie funkcje i informacje były nadal dostępne.

Do materiałów graficznych, zdjęć zamieszczane są teksty alternatywne, a do materiałów filmowych audiowstep/audiodeskrypcja.

Osoby, które nie korzystają z myszki

Większość informacji i funkcjonalności serwisu jest dostępnych za pomocą samej klawiatury.
Przy nawigacji za pomocą klawiatury pierwszym linkiem na każdej stronie jest „Przejdź do treści” – pozwala on szybko pominąć menu strony.

Wszyscy użytkownicy

Pamiętamy, że z dostępności korzystają tak naprawdę wszyscy. Dlatego dbamy również o czytelność – staramy się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wyróżnienia i możliwie krótkie akapity.

Dostępność architektoniczna, informacyjno-komunikacyjna

Serwis Mazovia Warsaw Film Commission zlokalizowany w Mazowieckim Instytucie Kultury, deklaruje dostępność architektoniczną budynku, przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie.

Opis dostępności:

 • Przed głównym wejściem do budynku znajduje się pochylnia.
 • Przy drzwiach wejściowych zainstalowany jest dzwonek.
 • Zniwelowano próg przy wejściu do MIK, wyrównując powierzchnię podestu.
 • Wewnątrz obiektu znajduje się winda (również z napisami brajlowskimi), którą można dostać się do mieszczącej się na pierwszym piętrze Galerii Elektor, Sal Warsztatowych oraz Strefy Ciszy.
 • Toaleta dla osób na wózkach znajduje się na parterze budynku przy Sali Widowiskowej, na przeciwko windy.
 • Przewijak dla niemowlaków znajduje się w toalecie dla osób na wózkach.
 • Punkt Informacyjny usytuowany jest w holu naprzeciwko głównego wejścia.
 • Ochrona budynku mieści się w holu po prawej stronie od wejścia.
 • Osoby Głuche, posługujące się językiem migowym, mogą skorzystać z usługi wideotłumacza Polskiego Języka Migowego, który dostępny jest w Punkcie Informacyjnym MIK lub na stronie internetowej www.mik.waw.pl (w czasie pracy Punktu Informacyjnego: poniedziałek – czwartek godz. 11 – 19; piątek 11 – 16 i piątek – niedziela dwie godziny przed wydarzeniem).
 • Stanowiskowa pętla indukcyjna dostępna jest w Punkcie Informacyjnym, Ochronie i Czytelni.
 • Sala Widowiskowa ma zainstalowana na stałe pętlę indukcyjna.
 • Posiadamy słuchawki do audiodeskrypcji oraz kabinę lektorską.
 • Tablice tyflograficzne z planem parteru budynku (stojąc twarzą do punktu informacyjnego tablica jest po lewej stronie przy punkcie) i pierwszego piętra budynku (klatka schodowa, na przeciwko windy).
 • Przy wejściach do przestrzeni dostępnych dla Gości MIK zamieszczono tabliczki z wypukłym piktogramem, wypukłą nazwą sali/miejsca w kontrastowych kolorach, oraz nazwą w alfabecie Braille’a.
 • Na poręczach klatki schodowej zostały umieszczone tabliczki z informacją w alfabecie Braille’a.
 • TOTUPOINT – system nawigacyjno – informacyjny został umieszczony: na zewnątrz budynku – nad drzwiami wejściowymi, którego komunikat zaprasza Gości MIK, oraz we wewnątrz: na prawej ścianie Punktu Informacyjnego, który informuje o wejściu do Sali Widowiskowej i rozkładzie pomieszczeń na parterze.
 • Strefa Ciszy znajduje się na pierwszym piętrze przy Galerii Elektor.
 • Specjalistyczny wózek do ewakuacji osób, które nie mogą poruszać się samodzielnie został umieszczony na głównej klatce schodowej na pierwszym piętrze na przeciwko wejścia do windy.
 • W instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zamieszczono wytyczne do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą wejść do budynku z psem asystującym.
 • Mamy Asystentów – pracowników MIK, którzy chętnie wesprą osoby potrzebujące asysty w dotarciu na wydarzenie w MIKu z pobliskiego przystanku komunikacji miejskiej (zgłoszenie trzy dni przed wydarzeniem).

Dojazd do MIK

Komunikacją miejską

 • Najbliższy przystanek – HALA MIROWSKA (około 300 metrów). Dojazd do przystanku HALA MIROWSKA liniami: 17, 33, 160. Uwaga: dostęp do przystanków HALA MIROWSKA za pomocą przejść dla pieszych w poziomie.
 • Przystanek PLAC BANKOWY (około 550 metrów). Dojazd do przystanku PLAC BANKOWY liniami: 4, 15, 35, 111, 520, E-2, Uwaga: dostęp do przystanków PLAC BANKOWY za pomocą przejść dla pieszych w poziomie.
 • METRO RATUSZ ARSENAŁ (około 600 metrów). Dojście do METRA RATUSZ ARSENAŁ za pomocą schodów i wind.

Samochodem

Ulica Elektoralna jest jednokierunkowa, wzdłuż ulicy znajdują się płatne miejsca parkingowe. Przed budynkiem Instytutu wydzielono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Plany

 • Aktualizacja serwisu internetowego mwfc.pl zgodnie z wymogami dostępności.

Dane kontaktowe w sprawie strony internetowej

W przypadku problemu z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z:
Michałem Kosmalą m.kosmala@mwfc.pl tel. 22 586 42 58

Koordynatorka dostępności w Mazowieckim Instytucie Kultury

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności i  koordynatorka do spraw dostępności w Mazowieckim Instytucie Kultury:

Magdalena Ptak m.ptak@mik.waw.pl tel./sms 601 669 440

Na podany adres email można kierować także wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać prośby o zapewnienie dostępności.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej